Svátost smíření

Svátost smíření

Večer o Velikonocích se Pán Ježíš ukázal svým apoštolům a řekl jim: "Přijměte Ducha svatého. Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou" (Jan 20,22-23). Odpuštění hříchů, učiněných po křtu, se uděluje prostřednictvím svátosti smíření nebo také pokání či zpovědi.

 

Ani poté, co se odkloníme od cesty, na kterou nás Bůh povolal křtem a vyznačil svými příkazy, není nutno si zoufat. Ježíš ví o naší slabosti. Stanovil způsob, jak lze dosáhnout odpuštění našich hříchů a poklesků, pokud je ovšem uznáme a snažíme se jich litovat. Smíření je nutné pokaždé, když Boha zradíme špatným myšlením, slovy či skutky, kterým říkáme hříchy. Hřích je víc než pouhá chyba. Narušuje vztahy člověka k Bohu, k bližnímu i k sobě samému. Všechny hříchy nejsou stejně těžké. Existují myšlenky, slova, skutky a opomenutí, které tíží naše svědomí, ale jsou všední, protože člověk je slabý. Říká se jim také lehké hříchy.

 
Těžký, nebo smrtelný hřích je označení pro takový stav srdce nebo pro takové jednání, které těžce porušuje vztahy k Bohu, k církvi a k lidem. Je to vědomé, dobrovolné a svobodné přestoupení Božího zákona v nějaké závažné věci.
Aby křesťan, který se takových hříchů dopustil, mohl jít tase k svatému přijímání, k tomu se vyžaduje odpuštění hříchů ve svátosti smíření. Ti, kteří přijímají tuto svátost smíření s opravdovostí a se zkroušeným srdcem, dosáhnou odpuštění všech hříchů, ale také obnovení přátelství s Bohem, nový pokoj a radost do srdce.

Další informace o průběhu zpovědi na webu liturgie.cz.

 

 •  
  Potřebujete se smířit s Bohem a najít klid v duši?

  - Slavit svátost smířen je možné přibližně půl hodiny před každou mší sv.
  - Při adoraci od 15:00 na první pátek v měsíci
  - Po individuální domluvě s knězem

 •  
  Nebyli jste už dlouho u zpovědi a nevíte jak na to?

  Nebojte se přijít. Každý kněz - zpovědník, vám rád na požádání pomůže, abyste přijali tuto svátost k vašemu duchovnímu prospěchu.

  PDF: Příprava na svátost smíření dnes

  Příprava ke svátosti smíření (Aleš Opatrný)

 •  
  Jste pokřtěni, ale nebyli jste ještě nikdy u zpovědi nebo u svatého přijímání?

  Hledajících jako jste vy, je více, než byste si mysleli, takže se nebojte kontaktovat kněze. Společně se pak domluvíte jak postupovat při přípravě na tyto svátosti.